Informare cu privire la Examenul de aptitudini, sesiunea extraordinară 04 -06 decembrie 2020

CECCAR organizează în perioada 04-06 decembrie 2020 o sesiune extraordinară a examenului de aptitudini, în vederea obținerii calității de expert contabil sau de contabil autorizat.

Depunerea dosarelor de înscriere se face până la data de 16 noiembrie 2020.

Înscrierea stagiarilor se face în baza unui dosar care va cuprinde:

  1. copie legalizată a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii pentru candidații contabili autorizați, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
  2. copie legalizată a diplomei de masterat pentru stagiarii care și-au echivalat examenul de acces;
  3. cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini (click aici );
  4. copie a actului de identitate (BI/CI);
  5. certificat de cazier judiciar;
  6. adeverință medicală care să certifice capacitatea de exercițiu deplină (eliberată de un medic specialist psihiatru sau neurolog);
  7. certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
  8. două fotografii tip BI/CI.

Stagiarii care s-au înscris pentru sesiunile din iulie și septembrie a.c. si nu au promovat examenul, vor depune doar documentele de la punctele 3,4,5,6 și 8 de mai sus.

Taxe participare pentru sesiunea 04-06 decembrie 2020:

– 550 de lei pentru candidații la categoria expert contabil care nu au obținut minimum nota 7 la fiecare probă din sesiunea iulie/septembrie 2020;

– 375 de lei pentru candidații la categoria contabil autorizat care nu au obținut minimum nota 7 la fiecare probă din sesiunea iulie/septembrie 2020;

– 450 de lei pentru candidații la categoria expert contabil care au obținut nota 7 doar la o probă din sesiunea iulie/septembrie 2020;

– 300 de lei pentru candidații la categoria contabil autorizat care au obținut nota 7 doar la o probă din sesiunea iulie/septembrie 2020.

Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentru ceilalți candidați care se vor înscrie la sesiunea decembrie 2020.

Potrivit Cap. VI Dispoziții tranzitorii, Art.35 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat  “Candidații care la data aprobării prezentului regulament au depășit termenul prevăzut la art. 14 alin. (2), se pot înscrie la examenele de aptitudini desfășurate în anul 2020 fără a fi obligați să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 14, alin. (3) – (6).

Prin urmare pentru sesiunea extraordinara din luna decembrie 2020 se pot înscrie toți stagiarii care au depășit 3 ani de la finalizarea stagiului, cu precizarea că începând din anul 2021 se vor aplica prevederile de la Art. 14. care prevede următoarele aspecte:

(1) Se pot înscrie la examenul de aptitudini doar persoanele care au efectuat și finalizat stagiul conform Regulamentului privind organizarea, efectuarea și finalizarea stagiului menționat la art. 41 alin. (2), elaborat de CECCAR.

(2) Examenul de aptitudini se poate susține în termen de 3 ani de la finalizarea stagiului.

(3) Prin excepție de la prevederile alin.(2) termenul de 3 ani poate fi prelungit până la 5 ani, în baza unor motive întemeiate, justificate cu documente, la cererea candidatului, cu aprobarea Consiliul superior al CECCAR.

(4) Cererea prevăzută la alin.(3) se depune în termen de 2 ani de la termenul prevăzut la alin.(2).

(5) Persoanele care au finalizat stagiul și care se află în situația prevăzută la alin.(3), se pot înscrie la examenul de aptitudini sub condiția efectuării a 30 de ore dezvoltare profesională inițială din cadrul programului de stagiu, pentru fiecare an de prelungire.

(6) In situația în care examenul de aptitudini nu a fost susținut și promovat în termenele prevăzute la alin.(2) sau (3), pentru a putea participa la examenul de aptitudini candidatul trebuie să efectueze și să finalizeze un an de stagiu de adaptare.

(7) Anul de stagiu de adaptare se desfășoară în condiții similare stagiului prevăzut de Regulamentul privind organizarea, efectuarea și finalizarea stagiului.

(8) Curriculum pentru anul de stagiu de adaptare se elaborează de către INDPIC și se aprobă prin Ordin al președintelui Consiliul superior.

Leave your comment